Norme editoriale

I. Norme de redactare

1. Informații generale

Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA) acceptă articole științifice originale, recenzii și note semnate de doctoranzi și masteranzi, atât din centre universitare din România, cât și din alte țări. Domeniile vizate sunt: Istorie Veche (din paleolitic până în sec. VI d.Hr.) și Arheologie (toate epocile), precum si disciplinele conexe .

Materialele trebuie să fie elaborate într-o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă).  În acest context, fiecare autor are datoria de a asigura acurateţea textului în limba străină în care este redactat.

Articolele trebuie să conţină elemente de noutate – material inedit sau interpretări/ abordări noi, ori sinteze şi stadii actuale ale cercetărilor. Argumentarea şi expunerea trebuie să respecte toate rigorile unui text ştiintific.

Dimensiunile maxime acceptate sunt de 60 de pagini pentru articole (incluzând ilustrația, bibliografia și anexele), respectiv de 5 pagini pentru recenzii.

Lucrările se trimit la adresa contact@rediva.ro într-un singur fișier care trebuie să conțină întregul text, tabelele și figurile aranjate într-un singur document word. Ilustrațiile și figurile se trimit și separat, în format JPG sau TIFF, la o rezoluție de minimum 300 dpi.

Autorul trebuie să specifice în e-mail faptul că lucrarea propusă nu a mai fost publicată, trimisă sau acceptată la o altă revistă/publicație.

 2. Textul lucrării

- Numele autorului va fi însoțit de cel al instituției la care este afiliat și de adresa de e-mail la care poate fi contactat.

- Lucrarea va fi însoțită de un rezumat în limba engleză (indiferent de limba în care este redactat articolul) de 300-500 cuvinte pentru lucrările de până în 25 de pagini și de 500-1000 cuvinte pentru lucrările care depășesc 25 de pagini. De asemenea, și titlul va fi tradus în engleză (dacă este în altă limbă).

- Sub rezumat se vor adăuga cinci cuvinte cheie. Atunci când lucrarea este însoțită de un al doilea rezumat într-o altă limbă, vor fi traduse și cuvintele cheie în limba rezumatului.

- Textul principal se redactează în TNR 12, justified, spațiat la un singur rând, în formatul paginii A4.

- Figurile, tabelele și planșel vor fi citate în text între paranteze, după formula: (Pl. I), (Fig. 1), (Tab. 1).

3. Sistemul de citare

- Citările în text se vor face cu ajutorul notelor de subsol după următoarea formulă: Autor, an, pagină. Nu se utilizează prescurtări de genul idem, ibidem, op. cit., chiar dacă se dau citate repetate din același autor. Spre exemplu, François de Polignac, Cults, Territory and the Origins of the Greek City-State, trans. by Janet Lloyd, Chicago, 1995 se va prescurta după următoarea formulă: Polignac 1995, p. 11. Se pune virgulă între același autor și punct și virgulă când apare un alt autor citat în notă, spre exemplu: Malkin 1987, p. 28, Malkin 2001, p. 188; Ulf 2009, p. 89.

- În cazul în care același autor are două lucrări apărute în același an, cele două lucrări citate vor fi diferențiate prin adăugarea unor litere, după formula: Vian 1987a, p. 11, respectiv Vian 1987b, p. 12.

- În cazul în care la o lucrare există doi autori, se vor menționa ambii după următoarea formulă: Gabler, Rauchenwald 1992, p. 450.

- În situațiile în care există mai mult de doi autori la o lucrare, se va specifica doar numele primului autor urmat de et. alii, după formula: Müller et al. 2000, p. 705.

- În cazul în care se face referință la publicaţii online, în notă se va menționa numele autorului articolului, titlul articolului,  adresa completă (cu eliminarea opțiunii de hyperlink) și data ultimei accesări. Spre exemplu: Tad Brennan, Immortality in Ancient Philosophy, în Routledge Encyclopedia of Philosophy, http://www.rep.routledge.com/article/A133 (10 May 2013).

- Autorii antici se citează cu abrevierile de rigoare, fără menționarea paginilor din ediții sau a anilor în care au fost realizate, după următorul exemplu: Hdt. V, 3.

- Corpora se citează cu abrevierile de rigoare, spre exemplu: IDR III/2, 89. În cazul în care, spre exemplu, aceeași inscripție apare referențiată diferit în două corpora, se va menționa echivalența, după exemplul: CIL III 1465 = IDR III/2, 89.

 4. Bibliografia

- Bibliografia se va aranja într-un tabel cu două coloane: la stânga vor fi menționate abrevierile din text, la dreapta, textul întreg al lucrării după formula care va fi prezentată mai jos.

- Numele tuturor autorilor citaţi va fi preluat în ordinea şi sub forma în care apare în textul original. Spre exemplu, dacă un autor se semnează Jean-Sébastien Balzat, atunci autorul va fi citat Jean-Sébastien Balzat, prenumele nu va fi prescurtat Jean-S., nici J.-S., iar numele nu va fi trecut înaintea prenumelui.

Balzat 2005      Jean-Sébastien Balzat, Le pouvoir des Euryclides à Sparte, Les Études Classiques, 73,  2005, p. 289-301.

-Pentru cărți, se va utiliza următoarea formulă: prenumele şi numele autorului/ autorilor în ordinea şi sub forma în care se semnează, titlul cărții, localitatea în care a fost publicată, anul. Spre exemplu:

Burns 2007      Jasper Burns, Great Women of Imperial Rome. Mothers and Wives of the Caesars, New-York, 2007.

- Pentru articolele publicate în reviste de specialitate se va utiliza următoarea formulă: prenumele şi numele autorului/ autorilor în ordinea şi sub forma în care se semnează, titlul articolului (cu italic), numele publicației, numărul, anul, paginile. Spre exemplu:

Schamp 1981      Jacques Schamp, Apollon prophète par la pierre, Revue belge de philologie et d’histoire, 59 fasc. 1, 1981, p. 29-49.

- Pentru articole din cadrul unor volume colective se va utiliza următoarea formulă: prenumele şi numele autorului/ autorilor în ordinea şi sub forma în care se semnează, titlul articolului (cu italic), în, prenumele şi numele autorilor sau editorilor volumului, titlul volumului, numărul volumului, localitatea, anul, paginile. Spre exemplu:

Ward-Perkins 2007       Bryan Ward-Perkins, Specialized production and exchange, în Averil Cameron et alii (ed.), The Cambridge Ancient History. Antiquity: Empire and Successors, A.D. 435-600, vol. XIV, 2007, p. 346-392.

- Pentru lucrări prezentate la congrese se va utiliza următoarea formulă: prenumele şi numele autorului/ autorilor în ordinea şi sub forma în care se semnează, titlul comunicării (cu italic), titlul congresului, instituția organizatoare (dacă e cazul), localitatea, data la care a avut loc, localitatea, anul de publicare, paginile (dacă e cazul). Spre exemplu:

Alföldy 2005      Alföldy Géza, Romanisation – Grundbegriff oder Fehlgriff? Überlegungen zum gegen-wärtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im römischen Weltreich, în Zs. Visy (ed.) Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003, Pécs, 2005, p. 25-56.

- Pentru teze de doctorat în manuscris se va utiliza următoarea formulă: prenumele şi numele autorului/ autorilor în ordinea şi sub forma în care se semnează, titlul tezei, Universitatea, anul. Spre exemplu:

Henley 2005       Henley C., The Outer Hebrides and the Hebridean world during the Neolithic: and island history, Cardiff University, unpublished PhD thesis, 2009.

- Izvoarele antice se vor cita după următoarea formulă: nume autor, titlul lucrării, urmat de prenumele şi numele editorilor şi traducătorilor, localitatea, anul. Spre exemplu:

Philostratus       Philostratus, Apollonius of Tyana. Letters of Apollonius, Ancient Testimonia, Eusebiu’s Reply to Hierocles, trans. by Cristopher P. Jones, Cambridge, 2006.

II. Procedura de evaluare și publicarea

Toate textele trimise vor fi supuse procedurii peer-review. Referenții sunt cercetători și cadre didactice universitare din țară și din străinătate, specialiști în domeniile acoperite de tematica revistei.

Contribuțiile se consideră acceptate pentru publicare numai dacă autorul ține cont de observațiile referenților și efectuează modificările propuse.

Termenul-limită pentru trimiterea materialelor este 1 septembrie a fiecărui an. Revista apare anual. Autorii primesc cu titlu gratuit câte un exemplar din versiunea tipărită a numărului în care a fost publicat materialul semnat de ei.